Aarhus Universitetsforlag
Cover

Borgerne og lovene

En del af fagområderne og


Udsolgt fra forlaget

{{variant.title}} : {{variant.variants[0].price.withVatFormatted}} {{variant.price.withVatFormatted}}
{{variant.title}} {{item.title}} {{item.price.withVatFormatted}}

480 sider
Paperback
ISBN 87 7288 744 3

Af
og


Del:

Mere om bogen

Om bogen

Hvor god er danskernes "moral" forstået som "lovlydighed", og hvordan har den udviklet sig i de sidste par tiår? Borgerne og lovene giver svaret, på baggrund af en stor undersøgelse, som bl.a. belyser, hvad køn, alder og uddannelse betyder for vores holdning til at bryde eller "bøje" loven.

Indholdsfortegnelse

Indledning

Kapitel 1: Borgerne og lovene:
1.1. Frygten for lovløshed og moralsk forfald
1.2. Kriminalitetsudviklingen i grove træk: Grund til bekymring?
1.3. Fra kriminalitet til moral
1.4. Bogens datagrundlag

Kapitel 2: Refleksivitet eller moralsk forfald: Teoretiske perspektiver på borgerne og lovene:
2.1. Indledning: Borgerne og lovene i teoretisk lys
2.2. Modernisering og moral i klassisk sociologi
2.3. (Post-)modernisering og moral i nyere samfunds- videnskab
2.4. Empiriske værdiundersøgelser mv.
2.5. Normløshed eller refleksivitet: På vej mod en operationali- sering
2.6. Lovene som problem
2.7. Borgerne og lovene: Hvor går grænsen?

Kapitel 3: Offentlig moral og straffelovsmoral - en oversigt:
3.1. Indledning
3.2. Hvilke områder?
3.3. Brug og misbrug af sociale ydelser
3.4. Betalingsunddragelse
3.5. Skattesnyd og sort arbejde
3.6. Offentlig regulering: Individuel ulydighed
3.7. Civil ulydighed
3.8. Moral mht. overholdelse af straffe- og færdselslov mv.
3.9. Offentlig moral - sammenfatning

Kapitel 4: Forsikringsmoral, arbejdspladsmoral og moral i privatsfæren:
4.1. Den teoretiske relevans af andre moralaspekter
4.2. Forsikringsmoral
4.3. Arbejdspladsmoral
4.4. Moral i privatsfæren
4.5. Danskernes moral - en sammenfatning

Kapitel 5: Samlet moral: Refleksivitet eller forfald?:
5.1. Indledning: Refleksivitet, forfald og rationalitet
5.2. Moral i privatsfæren og syn på overholdelse af lovene: Er der en forbindelse?
5.3. Moralens mønstre: Én eller mange former for moral?
5.4. En samlet medborger-moral
5.5. Sammenligning med andre undersøgelser
5.6. Udviklingen i borgernes moral i forhold til lovene over 20 år
5.7. Sammenfatning: Moralsk forfald?

Kapitel 6: Hvorfor respekterer man ikke loven?:
6.1. Grundproblemet: Variationen i respekten for loven
6.2. Første hovedafsnit: Huller i den samlede retsbevidsthed
6.3. Andet hovedafsnit: Accept og afstandtagen fra loven
6.4. Tredje hovedafsnit: De modstridende hensyn
6.5. Sammenfatning

Kapitel 7: Generationsforskelle og andre sociale forskelle i danskernes moral mht. overholdelse af lovene:
7.1. Indledning
7.2. De unges større accept af brud på love og regler
7.3. Køn og syn på overholdelse af lovene
7.4. Geografi, urbanisering og indvandring
7.5. Uddannelse
7.6. Stilling
7.7. Indkomst
7.8. Økonomiske problemer i husstanden
7.9. Konklusion

Kapitel 8: Effekten af social kapital, opvækst og værdier:
8.1. Indledning
8.2. Social kapital, social tillid og individualisme
8.3. Opvækstvilkår/socialisering
8.4. Opdragelse
8.5. Andre værdier
8.6. En samlet maxi-model
8.7. Konklusion

Kapitel 9: Velfærdsstat, regulering og moral:
9.1. Indledning
9.2. Velfærdssystemer, incitamenter og moral
9.3. Brug, udnyttelse og misbrug: Er der en forbindelse?
9.4. Opfattelser af og syn på misbrug
9.5. Moralske konsekvenser af brugere og misbrugere af velfærdsydelser
9.6. Interesser og velfærd
9.7. En note om offentlig regulering
9.8. Konklusion: Lovene som problem

Kapitel 10: Moral, refleksivitet og modernisering

Kapitel 11: Hvor mange overtræder lovene?:
11.1. Indledning
11.2. Tidligere undersøgelser af borgernes lovovertrædelser
11.3. Det kniber med at overholde loven
11.4. Køns- og aldersmæssige forskelle i kriminaliteten
11.5. Overensstemmelse med andre kilder og udviklingen over tid
11.6. Forklaring på kriminalitet
11.7. Konklusion

Kapitel 12: Moral som forklaring på kriminel adfærd:
12.1. Indledning
12.2. Moral og straffelovsovertrædelser
12.3. Forsikringsmoral og forsikringssnyd
12.4. Konklusion

Kapitel 13: Syn på sanktioner:
13.1. Indledning
13.2. Sanktioner og straf ifølge danske vælgerundersøgelser
13.3. Sanktioner og straf for forskellige forbrydelser og for- seelser
13.4. Retspraksis og retsbevidsthed: En undersøgelse blandt dom- mere, nævninge, jurastuderende og almindelige borgere
13.5. Nogle konkrete afgørelser
13.6. Lighed for loven?
13.7. "Strenge" og "milde" samfundsgrupper?
13.8. Ofre og sanktioner
13.9. Konklusion

Kapitel 14: Forvalterne og loven:
14.1. Forvalterne og loven
14.2. Hovedsigtet
14.3. Kriterier for udvælgelse af forvaltere
14.4. Den praktiske fremgangsmåde
14.5. Skatteforvaltningen
14.6. Teknik- og miljø
14.7. Socialforvaltningen
14.8. Sammenfatning

Kapitel 15: Konklusioner og perspektiver: Mellem refleksivitet, pragmatisme og moralske glidninger:
15.1. Sammenfatning
15.2. Konklusion og perspektiver

Appendiks: Databeskrivelse:
1. Oversigt over datamaterialet
2. Hovedundersøgelsen
3. Dommerundersøgelsen
4. Prøveundersøgelsen
5. Den kvalitative undersøgelse

Litteratur

Litteratur fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Tilføjet til kurven

Gå til kassen